termijn verstreken

profiel Wonen & Zorg en profiel Bestuurlijk Juridisch

twee leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van ’fusiecorporatie Lyaemer Wonen/Wonen Zuidwest Friesland’. De Raad is gezaghebbend en streeft naar doeltreffend toezicht. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, van de directeur-bestuurder en van de overige leden van de organisatie. De raad neemt de Governancecode Woningcorporaties als uitgangspunt voor zijn handelen.

De raad vormt zich een oordeel over de wijze waarop de corporatie haar maatschappelijke taak vervult. De continuïteit, de aansluiting op het vastgestelde risicoprofiel en de financiële gezondheid van de corporatie zijn randvoorwaardelijk voor de uitoefening van deze maatschappelijke taak. De raad houdt hierbij actief toezicht met oog voor gepaste distantie en goed werkgeverschap.

Daarnaast streeft de raad naar een optimale wisselwerking tussen raad en bestuurder, waarbij uitgegaan wordt van samenwerking waar het kan en tegenkracht waar nodig. De raad bepaalt zijn eigen toezichtskader, agenda en informatiebehoefte en streeft te allen tijde naar adequate deskundigheid. De kracht van de raad zit in de verbinding van de diverse invalshoeken en in het vervullen van zijn taak is de raad zichtbaar naar zowel de interne werkorganisatie als de maatschappij.

In de raad, bestaande uit vijf personen, is een breed en gevarieerd palet aan kennis, competenties en ervaring aanwezig op het gebied van onder meer volkshuisvesting, wonen & zorg, financiën, vastgoed, juridische & bestuurlijke zaken en management & organisatie. De raad heeft twee specifieke commissies: de auditcommissie en de remuneratie- en selectiecommissie. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurders.

Door de fusie is ‘fusiecorporatie Lyaemer Wonen/Wonen Zuidwest Friesland’ op zoek naar

🔴 twee leden Raad van Commissarissen

profiel Wonen & Zorg en
profiel Bestuurlijk Juridisch

één lid op voordracht van de huurders

Algemeen profiel

 • academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • analytisch vermogen om te kunnen verrassen, hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • in staat zijn om in teamverband toezicht uit te oefenen; een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde te kunnen schatten;
 • een juist evenwicht weten te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • zich verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen; herkenbare betrokkenheid bij de positie van huurders;
 • relevante verbinding met het werkgebied van ‘fusiecorporatie Lyaemer Wonen/Wonen Zuidwest Friesland’, zijnde: de gemeenten Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren ;
 • het vermogen hebben om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder;
 • integriteit staat voorop; stelt de doelen van de organisatie in elke afweging voorop en is in staat op behoedzame en zorgvuldige wijze met verschillende belangen om te gaan;
 • een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.

De kennisgebieden

De vacante zetels betreffen twee kennisgebieden te weten wonen en zorg en bestuurlijk juridisch.

Wonen en zorg met bij voorkeur ook ervaring op het gebied van management en organisatie (HRM/D).
De commissaris met dit profiel kijkt vanuit de visie op Wonen, Zorg, Welzijn naar de kwaliteit van de corporatie en haar dienstverlening.
Deze commissaris heeft:

 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen bij belanghouders op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid en participatie;
 • kennis van de klantprocessen en de huurdersparticipatie;
 • een onderbouwde en gedegen visie op de toekomst van wonen en zorg;
 • ervaring en affiniteit met bestuur en functioneren van publieke organisaties;
 • relevante financiële kennis met name op het gebied van vastgoed en ontwikkeling op het gebied van wonen en zorg;
 • kennis en ervaring met het managen van verandering en ontwikkelen van organisaties.

Bestuurlijk juridisch
De commissaris met dit profiel heeft:

 • kennis van en inzicht in juridische vraagstukken waaronder de toepassing van relevante regelgeving en wetgeving, contractvorming en procesrecht;
 • ervaring met publiek- private zaken;
 • ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
 • kennis van statuten en reglementen;
 • gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventiviteit en gericht op resultaat.

Eén van de leden wordt benoemd op bindende voordracht van de huurders.

De  fusiecorporatie hecht belang aan lokale binding. Kandidaten die deze lokale binding hebben (wonen in de gemeenten De Fryske Marren of Súdwest Fryslân), worden nadrukkelijk gevraagd te reageren.

De huurders-commissaris bewaakt dat de corporatie zich in haar keuzes voldoende rekenschap geeft van het huurdersbelang en kan zich derhalve verplaatsen in de beleving en belangen van de huurder.

Bezoldiging

De bezoldiging van commissarissen bij woningcorporaties is conform de WNT en de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen’.

Benoeming

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. In het geval van fusies dan wel andere verdergaande samenwerkingsvormen zijn de leden bereid indien noodzakelijk en/of gewenst hun zetel ter beschikking te stellen.

Reactie & procedure

Denkt u (v/m) op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen bij ’fusiecorporatie Lyaemer Wonen/Wonen  Zuidwest Friesland’? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk 24 november a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. R. Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: [email protected].

Geeft u daarbij aan welke van de genoemde expertisevelden u in de raad wilt gaan invullen. Wilt u ook aangeven als u tevens huurders-commissaris wilt zijn?

De gesprekken vinden plaats op woensdag 27 november a.s. tussen 9.00 – 17.00 uur en vrijdag 29 november a.s. tussen 10.00 – 12.00 uur. De benoemingen van de leden van de Raad van Commissarissen van ‘fusiecorporatie Lyaemer Wonen/Wonen Zuidwest Friesland’ zullen plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties. De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Privacy

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.