termijn verstreken

Woningcorporatie Dynhus

twee leden raad van commissarissen

expertisegebieden Financiën / Vastgoed en Volkshuisvesting

Dynhus

Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen zijn samen gegaan onder de naam Dynhus. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst en de maatschappelijke opgaven die in de regio spelen. Door de krachten te bundelen in één lokaal verankerde en toekomstbestendige organisatie heeft Dynhus meer financiële en organisatorische slagkracht. Daarmee kunnen de 40 medewerkers meer betekenen voor de huurders én voor de regio. Want met bijna 4.000 betaalbare woningen is Dynhus dé maatschappelijke huisvester in het mooiste stukje van Fryslân: de regio Zuidwest-Friesland.

Dynhus: thuis voor jou

Onze nieuwe naam zegt ’t al: ‘jouw huis, jouw thuis’. Een goede woning en een plezierige leefomgeving zijn voor een iedere huurder een belangrijke basis. Samenwerken staat voor Dynhus centraal. De medewerkers staan dichtbij. Luisteren. En maken tijd om het gesprek aan te gaan. Zij doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat de huurders zich prettig voelen in hun huis en buurt. Samen met de huurders en samenwerkingspartners zet Dynhus zich daarom in om de buurten, dorpen en steden leefbaar te houden.

Nadere informatie over Dynhus treft u hier aan.

De Raad van Commissarissen: samenstelling en taken

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurdersverenigingen zitting in de Raad. De Raad van Commissarissen kent twee commissies, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Dynhus, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De algemene taak van de Raad van Commissarissen bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

 • werkgever van het bestuur;
 • toezichthouder op het bestuur;
 • adviseur en klankbord voor het bestuur.

Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat zij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De commissarissen werken onafhankelijk en integer; de Raad is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code. Nadere informatie over de Raad van Commissarissen treft u hier aan.

Vanwege de aanstaande terugtreding van twee leden is de Raad van Commissarissen van Dynhus samen met de huurdersverenigingen op zoek naar:

🟥 lid Raad van Commissarissen

         expertisegebied Financiën

 

🟥 lid Raad van Commissarissen

         expertisegebied Vastgoed en Volkshuisvesting

 

Het profiel van het lid met expertisegebied Financiën

 • U heeft kennis van vraagstukken rondom financiering en financiële continuïteit;
 • U kent de relevante eisen en regels, onder meer op het gebied van treasury en beleggingen;
 • U heeft kennis van (strategisch) risicomanagement en financieel risicomanagement;
 • U bent in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op (financiële) risico’s;
 • U heeft gedegen kennis van de regels voor (financiële) jaarverslaglegging en de waarderingsmethoden voor vastgoed.

Het profiel van het lid met expertisegebied Vastgoed en Volkshuisvesting

 • U hebt een heldere visie op wonen, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving;
 • U bent goed ingevoerd op het terrein van ruimtelijke ordening en woningmarkt en de positionering van woningcorporaties daarin;
 • u bent deskundig op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer;
 • U hebt relevante kennis en ervaring om (des-)investeringen te kunnen beoordelen;
 • U hebt zicht op relevante sociaal-demografische ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de volkshuisvestelijke opdracht van Dynhus;
 • U bent thuis in het sociale domein, kent de actoren op de onderwerpen wonen, welzijn en zorg;
 • U bent bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Dynhus.

Op voordracht van de huurdersverenigingen

Eén van de leden zal in de Raad plaatsnemen op voordracht van de huurdersverenigingen. Huurderscommissarissen worden niet aangestuurd door en zijn geen verantwoording verschuldigd aan de huurdersverenigingen die hen hebben voorgedragen. Wel mag van de huurderscommissaris verwacht worden dat hij of zij het vertrouwen heeft van de huurdersverenigingen en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders. Van de huurderscommissaris wordt verwacht dat hij of zij de kennis binnen de Raad ten aanzien van de huurdersinvalshoek versterkt.

Algemeen

 • U heeft aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met complexe en strategische besluitvormingsprocessen en heeft zicht op governance-vraagstukken en de rol van een Raad van Commissarissen.
 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en kunt goed schakelen op bestuurlijk niveau.
 • U bent goed in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming; u weet de goede vragen te stellen en durft door te vragen.
 • U weet vooruit te kijken en mogelijke kansen voor de organisatie te duiden.
 • U bent een teamspeler en goed in staat om binnen een collegiaal team, waar volop ruimte is voor eigen inbreng, te opereren.
 • U bent onafhankelijk, doortastend en verbindend en u heeft affiniteit en met de sector.
 • De Raad streeft in haar samenstelling naar diversiteit en hecht er aan met elkaar te groeien. U herkent zichzelf daarin en wilt daar actief een bijdrage aan leveren.

Honorering

De honorering van de Raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan. De Raad conformeert zich aan de beroepsregels van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigingsmaxima.

Reactie & procedure

De Raad van Commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502

Uw motivatie en cv in pdf-formaat kunt u tot uiterlijk zondag 25 april a.s. mailen naar [email protected]. Wilt u in uw brief aangeven voor welk expertisegebied u opteert én of u de zetel wilt invullen op voordracht van de huurdersverenigingen?

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit Woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.