- roel&jasper - -

Innovatie Pact Fryslân

zakelijk directeur

bedrijfsvoering | waardecreatie | netwerker

Expertisegebieden


Even voorstellen: het Innovatie Pact Fryslân

Het Innovatiepact Fryslân (of kortweg IPF) is hét economische netwerk van Friesland. Dit brede triple helix netwerk is open en divers en wordt gevormd door bestuurders van kennisinstellingen, regionale overheden en ondernemers/vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. In dit dynamische netwerk delen ondernemers, overheid en onderwijs hun specifieke kennis, kansrijke ideeën en hun rijke ervaring. Met elkaar formuleren zij antwoorden op collectieve opgaven van Noord-Nederland, Friesland, de regio en lokale kansrijke initiatieven. IPF onderzoekt de koers en entameert de realisatie. De bijzondere voorsprong die deze regio heeft, wil het IPF versterken en uitbouwen. IPF geeft antwoorden op de urgente opgaves van de toekomst. Of het nu om agrifood, watertechnologie, de gastvrijheidseconomie, duurzame energie en/of het optimaal ontsluiten van de noordelijke provincies gaat, IPF is het platform waar maatschappelijke en economische kansen worden gesignaleerd, lopende ontwikkelingen worden versterkt en verbindingen worden gelegd.

De Friese Economische Missie: Gezond, Schoon en Gelukkig Friesland

Het wonen en leven kent een hoge waarde, doordat er ruimte is om te wonen, te recreëren, te ontmoeten en gezond te blijven. Er is ook ruimte om te denken. De toekomst met elkaar open te bespreken en culturele activiteiten te beleven. Die ruimte maakt dat de regio, breed welbevinden mogelijk kan maken, voor iedereen die kiest voor een duurzame toekomst. IPF richt zich dan ook op drie pijlers:

Vooruitgang is elkaar vinden

Een schoon, gezond en gelukkig Friesland heeft potentie. Een zorgzaam Friesland; verbonden met de Mienskip en de wereld om ons heen. Met een Friesland dat substantieel bijdraagt aan de 17 sustainable goals van de United Nations dragen overheid, kennisinstellingen en ondernemers bij aan een goed leven voor huidige en toekomstige generaties. Op één belangrijke voorwaarde: samenwerken! En kwaliteiten verbinden aan elkaar, verbanden aangaan, over de grens van jezelf kijken. In de economische samenwerkingsagenda 2021-2025 is beschreven dat het verwezenlijken van de ambities gebeurt via De Friese Strategie en het IPF-netwerk.

De organisatie

De organisatie, IPF, werkt onafhankelijk ten dienste van dit netwerk. Hier start het aanjagen, het organiserend vermogen, de verdere groei van verbinding en de realisatiekracht. De organisatie werkt vanuit een aantal kernwaarden:

Innovatie heeft een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van het IPF. Het is nodig dat medewerkers vanuit hun dagelijkse werkzaamheden en kernactiviteiten nieuwe wegen zien en ontwikkelen naar een duurzame, gezonde en circulaire leefomgeving waar de Friese inwoners gelukkig zijn. Vooral in relatie en in samenhang met het bedrijfsleven, ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Het IPF onderhoudt dan ook over tal van onderwerpen contact met haar stakeholders. De belangrijkste stakeholders zijn de IPF-netwerkpartners, de eigen medewerkers en de mensen die in Noord-Nederland wonen en werken.

IPF kent drie hoofdlijnen binnen de zogenoemde Blue Delta strategie. Ten eerste de ontwikkeling van de economische speerpunten waar Friesland actief internationaal onderscheidend in wil zijn. De tweede lijn richt zich op de vitaliteit en ondernemendheid van de regio met een sterk MKB en een versterkende gastvrijheidseconomie. Ten derde de lijn waarin de essentiële voorwaarden voor een sterke economie worden gerealiseerd, denk hierbij onder andere aan een sterk onderwijs, een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners en een sterke cultuursector.

Naast de kerntaak zijn binnen de stichting meerjarige programma’s gepositioneerd. Op dit moment zijn dat: Ynbusiness, Founded in Friesland, Toerisme Alliantie Friesland, Vitale Logies, Talent van Morgen en de nieuwe loot aan de stam de Europese Verbindingsalliantie. Hiermee stuurt het IPF op concretisering van inhoudelijke resultaten en producten. De stakeholders van de triple helix zijn vertegenwoordigd in de stuurgroepen en geven sturing en richting.

De medewerkers van het IPF leggen hun oor voortdurend te luister bij en in het netwerk en de politiek, van Europa tot en met de gemeenten van Friesland. De organisatie spoort medewerkers aan om initiatieven te nemen en ontwikkel- en projectgericht te blijven denken en werken. De verantwoordelijkheden voor aanjaagprogramma’s en meerjarige inhoudelijke programma’s zijn goed belegd in de organisatie, zodat er rust is ten behoeve van ontwikkeling en innovatie.

De slagvaardige basisorganisatie van het IPF heeft nu vijf medewerkers in dienst die de basisorganisatie vertegenwoordigen, met een personeelsbegroting van 500.000 euro. Het programmabudget is rond de €4 miljoen (en sterk groeiend) dat door verschillende contractpartners wordt gefinancierd. Voor meerjarige programma’s en projecten worden integraal verantwoordelijke programmamanagers aangetrokken, voor aanjaagprogramma’s worden vaak programmamanagers ingehuurd, veelal specialistische zelfstandigen. De totale stichting groeit de komende jaren naar 30 à 40 medewerkers.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden, de heer Vernooij, voorzitter; mevrouw Schaper, de heer Reitsma en de heer Van Dalen. Zij functioneren namens het strategisch platform als het opdrachtgevend bestuur naar de stichting.

De directie

De algemeen directeur van het IPF is Hans-Paul van der Snee. In 2016 is hij gestart met het IPF. Maar al anderhalf jaar daarvoor heeft hij de fundamenten hiervoor gelegd. Inmiddels is de organisatie in een stabiel groeiende fase terechtgekomen en heeft Hans-Paul zich omringd met een deskundig stafteam. Gezien de sterk groeiende omvang, de impact van de opdrachten die het IPF uitvoert en de doorontwikkeling van de organisatie wordt het directieteam uitgebreid met een zakelijk directeur.

De visie en missie van de organisatie en de daarbij behorende ontwikkeling vraagt een actieve en stimulerende rol van de twee directieleden. Daar waar de algemeen directeur tot nu toe vorm geeft aan inspirerende vergezichten en deze op een zodanige wijze implanteert bij de samenwerkings-partners, dat zíj́ zich eigenaar voelen van zowel het probleem als de oplossingsrichtingen en het IPF daarna de facilitator wordt van het succes van de samenwerkingspartners, zal in de toekomst deze taak zowel door de algemeen directeur als ook door de zakelijk directeur worden uitgevoerd. Beiden zullen zoeken naar verbetermogelijkheden in het netwerk om de triple helix optimaal te laten functioneren, met behulp van monitoringsinformatie, analyses en adviezen mogelijk ook van stakeholders.

De algemeen directeur zal zich in de toekomst met name richten op de werkzaamheden buiten Friesland, en zich bezighouden met de landelijke en Europese uitdagingen die richtinggevend en kansrijk zijn voor Friesland en Noord-Nederland, waardoor de regio beter bediend wordt. Ook is de algemeen directeur verantwoordelijk voor de speerpuntenstrategie en draagt hij er zorg voor dat via de aanjaagprogramma’s richting en sturing wordt gegeven aan de kansen binnen het netwerk. De algemeen directeur en de zakelijk directeur maken een logische onderlinge verdeling op de inhoudelijke meerjarige programma’s en nemen zitting in de stuurgroepen. Beiden zijn aanwezig bij het stichtingsbestuur en strategisch platform.

Innovatiepact Fryslân vraagt daarmee een

🟥 ZAKELIJK DIRECTEUR

De positie van de zakelijk directeur kent een aantal dimensies:

De zakelijk directeur

Het bestuur en de algemeen directeur van het IPF zijn op zoek naar een ondernemende zakelijk directeur, die kennis en ervaring heeft met zowel innovatietrajecten als met bedrijfsvoeringprocessen en financiën in het bijzonder, die kan overstijgen, duurzame waardencreatie stimuleert, impact ondernemen kan vertalen naar projecten en programma’s, een transitiedenker en een netwerker is.

Hij/zij wordt verantwoordelijk voor zowel de voortstuwing van de inhoudelijke vraagstukken als voor de eenheid informatie & control. De aandacht voor die eenheid zal de komende jaren moeten gaan naar het verbeteren van de verantwoording en informatiesturing. Waarbij de eenheid heldere kaders stelt aan de units waardoor de organisatie operationele excellentie bereikt en behoudt.

Hij/zij heeft als taken:

De zakelijk directeur als persoon

Het IPF is op zoek naar iemand die de waarden van de organisatie draagt. De zakelijk directeur zal duurzame waardencreatie in het bloed moeten hebben. De aandacht moet uitgaan naar zowel de relevantie voor de Blue Delta, het gestructureerd onderhouden van de relatie met de stakeholders in het Friese, alsook het in control hebben/houden van de informatie.

Hij/zij is een gedreven professional met overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht – iemand die anderen laat schitteren. Het is een toegankelijke gesprekspartner, kan reflecteren op eigen functioneren, stabiel, een teamplayer, een doorpakker, investeert in anderen en de sfeer op de werkvloer.

De zakelijk directeur is een aanpakker met lef, die overgaat tot actie.

Klik hier voor een film over ons.

Meer informatie over de organisatie en de samenwerkingspartners treft u aan op onze website.

Functie eisen en ervaring

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar met de nadrukkelijke intentie om daarna een vast dienstverband aan te gaan. Het salaris is maximaal € 110.000,- inclusief vakantiegeld en een 13e maand.


De begeleiding is in handen van Saskia Borgers en Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper.

Zij voeren de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Heeft u vragen, bel dan snel met Saskia Borgers of Roel Jasper op 050-3112502. Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor het Innovatiepact Fryslân? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]. Uw sollicitatie wordt dan meteen in behandeling genomen.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.