- roel&jasper - -

met een sterk generalistische blik

twee leden raad van commissarissen

Woningcorporatie Actium in Assen

Expertisegebieden


Actium

Actium is een actieve woningcorporatie die rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland verhuurt. Iedere dag werken zo’n 160 medewerkers met hart en ziel aan de missie: ‘een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst’. Daarbij hanteren ze drie belangrijke pijlers: ze hebben oog voor ieder mens, ze zijn vernieuwend en ze gaan voor duurzaam!

Actium zegt het zelf krachtig: ‘In een maatschappij die steeds sneller verandert, waar het klimaat onder druk staat en met een huurder wiens woonwensen en leven niet voorspelbaar zijn, kunnen en willen wij niet stilzitten. We zullen blijven innoveren, ontwikkelen, leren, zoeken en proberen. Omdat we die beweging en dat lef nodig hebben om vooruit te komen’.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van Actium. De Raad is gezaghebbend en streeft naar doeltreffend toezicht. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige leden van de organisatie. De raad neemt de Governancecode Woningcorporaties als uitgangspunt voor zijn handelen.

De raad vormt zich eigenstandig een oordeel over de wijze waarop de corporatie haar maatschappelijke taak vervult. De continuïteit, de aansluiting op het vastgestelde risicoprofiel en de financiële gezondheid van de corporatie zijn randvoorwaardelijk voor de uitoefening van deze maatschappelijke taak. De raad houdt hierbij actief toezicht met oog voor gepaste distantie en goed werkgeverschap.

Daarnaast streeft de raad naar een optimale wisselwerking tussen raad en bestuurder, waarbij uitgegaan wordt van samenwerking waar het kan en tegenkracht waar nodig. De raad bepaalt zijn eigen toezichtskader, agenda en informatiebehoefte en streeft te allen tijde naar adequate deskundigheid. De kracht van de raad zit in de verbinding van de diverse invalshoeken en in het vervullen van zijn taak is de raad zichtbaar naar zowel de interne werkorganisatie als de maatschappij.

In de raad, bestaande uit zes personen, is een breed en gevarieerd palet aan kennis, competenties en ervaring aanwezig op het gebied van onder meer volkshuisvesting, wonen & zorg, financiën, vastgoed, juridische & bestuurlijke zaken en management & organisatie. De raad heeft twee specifieke commissies: de auditcommissie en de remuneratie- en selectiecommissie. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurders.

Door het bereiken van de maximale zittingstermijnen is Actium op zoek naar

🔴 twee leden Raad van Commissarissen

met een sterk generalistische blik

waarbij tevens één of meer van de volgende expertises worden geadresseerd:

Algemene eisen


Actium hecht aan diversiteit in brede zin. Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen bij Actium? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 16 september a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. R. Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: [email protected] Geeft u daarbij aan welke van de genoemde expertisevelden u in de raad wilt gaan invullen.

Meer informatie over Actium en de Raad van Commissarissen, zoals het uitgebreide profiel en het reglement van de raad, vindt u op www.actiumwonen.nl.

De gesprekken vinden plaatst op dinsdag 17 september en woensdag 18 september a.s. tussen 9.00 – 17.00 uur. De benoemingen van de leden van de Raad van Commissarissen van Actium zullen plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties. De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Privacy

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.