- roel&jasper - -

Gemeente Noordoostpolder

manager beleidsontwikkeling

sensitief | strategisch | daadkrachtig

Expertisegebieden


Gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder is als een pionier, iemand die als eerste de weg vindt zonder gebruik te maken van andere ervaringen. De gemeente Noordoostpolder hecht hier veel waarde aan, wat zich uit in de kernwaarden: lef, creativiteit, verantwoordelijkheid en samenwerken. Deze kernwaarden helpen de gemeente om op andere manieren naar de wereld te kijken.

Het cluster Beleidsontwikkeling is per 1 januari 2022 daadwerkelijk gevormd als integrale samenvloeiing van de beleidsontwikkeling van zowel het sociale als het fysieke domein.

Voor dit cluster Beleidsontwikkeling zoekt de gemeente Noordoostpolder nu een

🟥 Manager Beleidsontwikkeling

32-36 uur per week

Het cluster Beleidsontwikkeling is het cluster waar het integraal beleidsmatig denkvermogen op sociaal en fysiek gebied samenkomt. Het cluster richt zich op het vinden van passende antwoorden en oplossingen op ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken die zich in de Noordoostpolder voordoen. Samen met betrokkenen stelt ze strategische visies op en vertaalt deze naar meerjarenplannen en planningen en projecten.

Het cluster Beleidsontwikkeling is sparringpartner voor directie en bestuur als het gaat over strategische kaders en doelstellingen. De context van vraagstukken van inwoners en ondernemers is daarbij leidend Het cluster zoekt naar ruimte binnen de regels en werkt met teams die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om doelen en resultaten te bereiken. In het cluster Beleidsontwikkeling werken ca. 45 medewerkers.

Organogram gemeente Noordoostpolder

De functie

De gemeente Noordoostpolder is op zoek naar jou als manager die het ingezette proces van doorontwikkeling samen met de medewerkers van het cluster verder weet te brengen. Jij geeft richting, zorgt voor prioritering en voor verbinding. De medewerkers van de verschillende teams werken dit verder uit en adviseren het bestuur. Je bespreekt samen met de teams periodiek de visie en de kaders waarbinnen wordt gewerkt, het organisatiebeleid en het functioneren van het team. Daarnaast faciliteer jij als de manager de teams.

Je vervult een rol in het managementteam, niet alleen als vertegenwoordiger van het cluster, maar ook om samen de ontwikkelstrategie voor de organisatievorm te geven.

De gemeente Noordoostpolder zoekt een faciliterende manager die durft te vertrouwen dat de inhoudelijk beleidsadviseurs de inhoud voor hun rekening nemen. Iemand die is gericht op de ontwikkeling van medewerkers en het cluster en niet zozeer op de inhoud.

Je bent in staat om door te gaan met de ontwikkeling naar zelforganiserende teams en past je manier van leidinggeven daarop aan.

Je hebt een duidelijke rol in het bevorderen van de integraliteit tussen de diverse beleidsvelden, zowel door inhoudelijk issues aan elkaar te verbinden als medewerkers uit te dagen/te coachen in hun ontwikkeling naar integraal werken. Je bent een verbindende schakel tussen beleid en uitvoering en hebt een realistische kijk op de ambities die het bestuur wil bereiken versus de haalbaarheid hiervan voor de ambtelijke organisatie. Je bent in staat om koers te houden en de visie voor de lange termijn te borgen.

Jij

Jouw competenties

Verder


De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Hij voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de gemeente Noordoostpolder? Dan nodigen wij je graag uit om jouw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 30 januari 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met jouw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy