- roel&jasper - -

Stichting Tintengroep in Gieten

lid raad van toezicht

expertisegebied: bedrijfsvoering - ICT

Expertisegebieden


Algemeen

De Tintengroep is een verzameling van diverse organisaties gespecialiseerd in sociaal werk met als doel zich in te zetten om de eigen kracht en talenten van de bewoners te versterken. De Tintengroep werkt vanuit de volgende visie. “Door professionals in het sociale werkveld te laten verbinden, ondersteunen en faciliteren, willen we ervoor zorgen dat mensen zelfredzaam worden in hun directe woonomgeving, wijk en in de maatschappij. Hiervoor brengen we mensen en organisaties bij elkaar. ‘Niet ieder voor zich, maar samen.’

Door de schaalgrootte is de Tintengroep een volwaardige partner voor bovenregionale partijen, om afspraken mee te maken om de lokale situatie te verbeteren. Daarbij is altijd het uitgangspunt dat de werkorganisaties hun couleur locale behouden. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.”

Een gemotiveerde organisatie

De Tintengroep is een ambitieuze en vooral intrinsiek gemotiveerde organisatie met 18 stichtingen en ongeveer 700 medewerkers. De organisatie is financieel gezond. De omzet bedraagt ruim 50 miljoen euro. Het samengaan van de organisaties betekent het bundelen van kennis en kunde en het gezamenlijk gebruik maken van de ondersteunende diensten van Tinten Bedrijfsbureau en Tinten Training & Advies. Het uitgangspunt is dat de organisaties zelfstandig blijven opereren, lokaal, dicht bij de mensen, aan wie zij diensten leveren. De Tintengroep behoort in termen van omvang op dit moment tot de top tien van sociaal werkorganisaties in Nederland. Tintengroep helpt inwoners uit Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland.

Thema’s in de organisatie anno 2022

De Tintengroep wil een strategisch partner zijn voor opdrachtgevers (gemeenten) en netwerkpartners in zorg, onderwijs, woningbouw en ketenpartners die daarin actief zijn. Om de dienstverlening en dat partnerschap te verrijken voert Tintengroep projecten uit op het gebied van jeugd, Wmo en intergenerationele armoede. Tintengroep acteert proactief op actuele ontwikkelingen zoals de energietransitie en vroegsignalering bij schulden. Ze doet dit door een rol als verbinder in wijken en buurten te zijn. Door middel van interne trainingen en organisatieontwikkeling op het gebied van gedeeld leiderschap en zelforganisatie rust ze medewerkers toe met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om die veranderende rollen en taken te kunnen oppakken. Deze onderwerpen en activiteiten zijn dan ook een aantal van de belangrijkste thema’s die de komende jaren spelen binnen de Tintengroep.

Meer informatie over de Tintengroep vindt u hier.

De raad van toezicht

De organisatie van Stichting Tintengroep wordt aangestuurd door een eenhoofdig raad van Bestuur en wordt ondersteund door een staf. De raad van bestuur legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht laat zich leiden door de vier hoofdrollen:

Concreet betekent dit dat de raad onder meer toezicht houdt op:

Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de raad van toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. Voor het eigen functioneren neemt de raad de Governancecode Sociaal werk (2016) als uitgangspunt. Deze heeft de raad bovendien vertaald naar een visie op toezicht en een toezichtkader en een aantal reglementen. Jaarlijks heeft de raad vergaderingen en themasessies met de gemeenschappelijke ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

De raad van toezicht kent een drietal commissies, te weten: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit.

De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2023 uit zes leden en gaat mogelijk op termijn terug van nu zeven naar vijf. De leden worden benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar, met de mogelijkheid om deze termijn twee keer te verlengen.

In verband met het aflopen van haar derde en laatste zittingstermijn zal één van de leden haar functie per 1 januari 2023 neerleggen. Hiermee ontstaat de vacature voor een:

🟥 LID RAAD VAN TOEZICHT 

expertise: bedrijfsvoering-ICT, op voordracht van de centrale cliëntenraad

Profielschets leden raad van toezicht

De raad van toezicht functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van raad van toezicht goed kunnen uitoefenen. De profielschets valt uiteen in eisen die aan alle leden van de raad van toezicht gesteld kunnen worden en een aantal specifieke eisen. 

De raad van toezicht streeft naar een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving in zijn raad.

Algemene eisen die aan alle raad van toezichtleden gesteld worden zijn:

Elk lid moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de organisatie te beoordelen en het bestuur met raad en daad ter zijde te staan. Om het speelveld van de Tintengroep en de kansen en risico’s daarin te kunnen overzien en de maatschappelijke rol en continuïteit van de Tintengroep te kunnen beschouwen, is het belangrijk dat in de raad van toezicht deskundigheid aanwezig is op het gebied van:

Algemene en specifieke competenties

Bij deze competenties kan een onderscheid gemaakt worden tussen algemene en specifieke competenties. 

De algemene competenties betreffen competenties die van alle leden van de raad van toezicht gevraagd worden. 

De specifieke competenties zijn bijzondere competenties in aanvulling op de algemene competenties, die voor het profiel van de bedrijfsvoering-ICT zetel gelden.

Algemene competentie van het lid van de raad van toezicht

U heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur opgedaan in verschillende organisaties, met voorkeur voor een organisatie in de zorg en/of een onderneming. Het is wenselijk dat de kandidaat kan reflecteren op de keuzes van bestuur en raad in relatie tot de samenwerkingspartners.

U bent een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner met de kennis en de ervaring om als werkgever en als kritische sparringpartner op te treden voor de bestuurder en de dialoog te voeren over thema’s zoals maatschappelijk ondernemerschap en de kwaliteit van de dienstverlening.

U bent analytisch, denkt ondernemend, heeft affiniteit met de dienstverlening die Tintengroep biedt en heeft het vermogen om het beleid en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen. Daarbij heeft u oog voor de effecten van de besluiten op de korte en langere termijn. U bent verbindend en weet tegelijkertijd de rol van toezichthouder op een onafhankelijke wijze te vervullen.

Specifieke competenties van het lid van de raad van toezicht

Kennis van, inzicht in en deskundigheid betreffende:

Tijdsbesteding

De raad van toezicht heeft vijf reguliere vergaderingen per jaar. De commissie kwaliteit en de auditcommissie vergaderen ook elk vijf keer per jaar. De remuneratiecommissie vergadert drie tot vier keer per jaar. Het lid raad van toezicht met het bedrijfsvoering-ICT profiel zal onderdeel uitmaken van de auditcommissie. Voor alle leden is er jaarlijks een zelfevaluatie en een beleidsdag. De commissies vergaderen enkele weken voorafgaand aan de vergadering van de raad. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer een dag per vergadering ter voorbereiding. De vergaderingen van de raad van toezicht zelf duren ongeveer vier uur en de commissievergaderingen tweeëneenhalf uur per keer.

Vergoeding

De raad van toezicht heeft het honorarium gekoppeld aan de WNT-norm die geldt voor de raad van bestuur. Het honorarium van de leden raad van toezicht komt daarmee op 5% van het honorarium van de raad van bestuur.


De Tintengroep hecht groot belang aan diversiteit. De raad van toezicht streeft naar een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving in zijn raad en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de raad ondervertegenwoordigd zijn.

Tintengroep laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Tintengroep worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Tintengroep op voordracht van de centrale cliëntenraad? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 9 oktober 2022 te sturen aan [email protected].

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.