- roel&jasper - -

zorgketen Oosterlengte

lid raad van toezicht

profiel HRM en ICT, op bindende voordracht van de OR

Expertisegebieden


Stichting Oosterlengte

Oosterlengte is een professionele ketenzorgleverancier voor Oost-Groningen. Door passende ketenzorg kan aan de zorgvraag worden voldaan en kunnen de cliënten zo veel mogelijk leven zoals zij gewend zijn. In lijn met de toenemende zorgzwaarte ontwikkelt de organisatie zich naar (specialistische) verpleeghuiszorg en complexe zorg thuis. Oosterlengte is met circa 2000 medewerkers en een jaarexploitatie van 65 miljoen euro een grote werkgever in Oost-Groningen. Oosterlengte werkt nauw samen met partners om nieuwe producten en werkwijzen te ontwikkelen.

Oosterlengte heeft verpleegcentra in Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, Beerta, Bellingwolde, Nieuwolda en Winschoten. In Winschoten is ook het Expertisecentrum Old Wolde gevestigd.

De uitdaging voor Oosterlengte is continuïteit en toekomstbestendigheid van de organisatie door een innovatief beleid en een zorgaanbod van blijvend goede kwaliteit. De strategische positie in de zorgketen in de regio is daarin bepalend. Een efficiënte bedrijfsvoering, een adequate vastgoedportefeuille en het binden en boeien van medewerkers dragen daar sterk aan bij.

In 2019 heeft de bestuurder een andere functie in de regio aanvaard. Recent is een nieuwe bestuurder geworven. Deze bestuurder treedt per 1 juni aanstaande in functie.

De Raad van Toezicht

De organisatie van Oosterlengte wordt aangestuurd door de bestuurder. De bestuurder legt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich leiden door de drie rollen in haar functioneren:

De Raad van Toezicht treedt op als geheel, onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn er binnen de raad drie commissies ingericht met een verbijzonderde taak. Dit zijn de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen en jaarrekening), de kwaliteitscommissie (voor betrokkenheid bij de kwaliteit van de zorg) en de remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren).

De Raad van Toezicht van Oosterlengte telt vijf leden, inclusief de voorzitter. Eén lid neemt plaats op bindende voordracht van de ondernemingsraad. De aanstelling van leden van de raad is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad (OR).

De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de raad en het bestuur samen voorbereid.

Vacature lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van Oosterlengte is door het terugtreden van een lid een vacature ontstaan. Het betreft de positie

🔴 LID RAAD VAN TOEZICHT

Profiel HRM en ICT, op bindende voordracht van de OR

Het profiel

De ideale kandidaat voor de zetel op bindende voordracht van de ondernemingsraad:

In het algemeen. Het lid:


Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie in de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de ondernemingsraad van Oosterlengte? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv uiterlijk 1 juni a.s. te sturen aan [email protected] t.a.v. Roel Jasper.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Jasper, 050-3112502.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.