termijn verstreken

woningcorporatie Accolade in Heerenveen

lid raad van commissarissen

financieel-economisch profiel

Accolade

Accolade is klantgerichte, innovatieve woningcorporatie met 16.000 huurders in Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure, Sneek en omgeving. Accolade begeleidt en ondersteunt huurders en medewerkers bij het vinden van hun eigen plek. Aandacht voor talenten, passies en ondernemerschap staat hierbij centraal. Het hoofdkantoor staat in Heerenveen.

Bij Accolade werken zo’n 170 medewerkers, die zich dagelijks inzetten om aangename woonomgevingen in stand te houden en mensen van dienst te zijn die om financiële, maatschappelijke of gezondheidsredenen minder makkelijk in eigen huisvestingsbehoeften kunnen voorzien. De organisatie kent een prettige werksfeer en de bedrijfscultuur is transparant en open.

Accolade wil prettig en passend wonen bereikbaar maken voor iedereen. In haar taakuitvoering vindt Accolade dat elke stap telt. ‘Elke stap die je zet laat een afdruk én een indruk achter’. Accolade wil elke stap bewust en verantwoord zetten. ‘Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners en onze omgeving. Voor ons een logisch gevolg van onze missie. Vanuit het waarom we er zijn en waarvoor we staan.’

Accolade handelt aan de hand van de thema’s: betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding.

betaalbaarheid

Veel huurders leven op of onder de armoedegrens en het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Daarom werkt Accolade de komende jaren hard om voldoende betaalbare, passende huurwoningen te bieden. Daarnaast ondersteunt zij bewoners bij het slim omgaan met hun woonlasten. Want als je meer financiële ruimte ervaart, voel je meer ruimte om je leven op je eigen manier te kunnen vormgeven.

zeggenschap

Als het gaat om woonwensen is de klant de expert. Huurders die invloed hebben, waarderen hun woning en woonomgeving meer. Accolade moedigt het meedenken, meebepalen en meebeslissen actief aan. Dit nieuwe eigenaarschap creëert nog meer betrokkenheid en draagt bij aan ieders eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van tevredenheid en woonplezier.

duurzaamheid

Accolade zet duurzame stappen, en streeft sociale winst en milieuwinst n. Dat vraagt volharding en lef. Bij Accolade voelen leiding en medewerkers zich verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Hierbij omarmt Accolade ideeën en initiatieven van medewerkers, huurders en belanghouders.

Daarnaast faciliteert zij medewerkers zó dat deze het beste uit zichzelf kunnen halen en duurzaam inzetbaar zijn. Dat creëert op alle fronten positieve energie.

verbinding

Accolade gelooft in de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie. Vanuit haar belangrijkste taak ‘wonen’ zoekt zij actief de samenwerking op met bewoners, huurdersorganisaties, collega-corporaties, lokaal bestuur, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en andere partners.
Op de website van Accolade www.accolade.nl vindt u meer achtergrondinformatie en het jaarverslag.

doelstelling van de Raad

De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) op de algemene gang van zaken binnen de woningstichting.
De RvC staat de RvB met advies ter zijde en vervult daarnaast de werkgeversrol. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. De RvC bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter en fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De RvC-leden hebben zitting in aantal commissies, te weten de remuneratiecommissie en de auditcommissie, met daarbinnen de investeringscommissie.

de eigenschappen, achtergrond en kennis van de Raad

De RvC is als college in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau. Afzonderlijke RvC-leden zijn op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner. Dit vereist dat de RvC in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch opstelt ten opzichte van de directeur-bestuurder. Dit doet de RvC op een stimulerende wijze en communiceert daarbij op een prettige en heldere wijze. De RvC is in staat vanuit een kritische distantie op constructieve wijze door te vragen.

De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond:

 • bestuurlijke ervaring;
 • breed netwerk;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

De RvC in haar geheel beschikt over vakinhoudelijke kennis :

 • maatschappelijke ontwikkelingen;
 • financieel-economisch;
 • commercieel/marketing;
 • HRM/bedrijfskundig/organisatiekundig;
 • juridisch;
 • bouwwereld, projectontwikkeling, (commercieel) vastgoed;
 • volkshuisvesting.

De RvC van Accolade zoekt:

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met expertise op financieel-economisch terrein

 

Van u als lid wordt verwacht:

 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor een corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
 • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • ervaring heeft met strategische (vastgoed) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • kennis heeft van managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • als voorzitter van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
 • kennis of inzicht heeft in ontwikkelingen op gebied van ICT en de implicaties voor de organisatie;
 • beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Natuurlijk hebt u als commissaris oog en oor voor de regionale maatschappelijke ontwikkelingen en bent gewend dit te vertalen naar het bredere organisatiebelang van Accolade. Daarbij houdt u rekening met het veranderende speelveld door overheidssturing en u kunt dit speelveld ook overzien in kansen en risico’s.

Naast kennis wordt van u als commissaris verwacht dat u daarover verbindend kan communiceren om met afstand en betrokkenheid invulling te geven aan uw toezicht rol. U bent bij voorkeur nog volop actief. Zowel op de beschreven aandachtsvelden als bestuurlijk. Voor de invulling van deze functie wordt ten slotte verwacht dat u een teamplayer bent.

de functie-eisen

 • na een relevante (academische) opleiding heeft u kennis en ervaring opgedaan op de hierboven aangegeven onderdelen en het werkterrein van Accolade. Daardoor bent u vanuit het bredere organisatiebelang in staat intern toezicht uit te oefenen met een bijzonder oog voor de financieel-economische dimensie;
 • met name zal een beroep op u worden gedaan voor invulling van de klankbordfunctie op specifieke thema’s, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen;
 • daarnaast bent u in staat en gewend om besluiten te nemen over strategische keuzes;
 • vanuit uw aandachtsgebied vervult u ten slotte een algemene klankbordfunctie voor het gehele bestuur en de collega RvC-leden in het kader van de continuïteit van de woningstichting.

u

 • beschikt over bestuurlijke ervaring;
 • hebt recente werkervaring in een publieke en/of private organisatie dan wel als zelfstandige, waarbij genoemde ervaring is opgedaan;
 • hebt affiniteit met het werkgebied in de regio Heerenveen, Drachten, Sneek, en Franeker;
 • beschikt over maatschappelijke netwerken;
 • kunt maatschappelijke, economische en politieke signalen vertalen naar het beleid van Accolade;
 • bent circa 25 dagdelen per jaar, indien noodzakelijk ook overdag, beschikbaar voor een goede invulling van deze functie;
 • woont in de Noordelijke regio.

Accolade hecht aan verjonging in haar raad. Uw reactie is welkom, juist ook als u nog geen ervaring als toezichthouder heeft.

Jaarlijks vinden ten minste vijf reguliere vergaderingen van de RvC plaats, (mede) in aanwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur van Accolade. Daarnaast zijn er de vergaderingen van de investeringscommissie en bezoeken leden van de RvC de vergaderingen van de Ondernemingsraad en het Huurdersplatform. Voorts vinden er per jaar nog enkele ad hoc georganiseerde interne en externe themavergaderingen plaats. Ten slotte wordt eens per jaar door de RvC een zelfevaluatie gehouden, al dan niet onder externe begeleiding.

bezoldiging

De bezoldiging van commissarissen bij woningcorporaties is conform de WNT en de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen’.

benoeming

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. In het geval van fusies dan wel andere verdergaande samenwerkingsvormen zijn de leden bereid indien noodzakelijk en/of gewenst hun zetel ter beschikking te stellen.

Reactie & procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Commissarissen van Accolade? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk zondag 25 november a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. Roel Jasper, telefoon (050) 3112502, e- mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Accolade zal plaatsvinden conform de genoemde competenties en de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.