- roel&jasper - -

Wonen Noordwest Friesland

Lid raad van commissarissen

leefbaarheid, bewonersparticipatie en gebiedsperspectief

Expertisegebieden


Wonen Noordwest Friesland: Met elkaar Voor elkaar

Met ongeveer 4.000 woningen in drie gemeenten, verspreid over 39 dorpen, is corporatie Wonen Noordwest Friesland een belangrijke maatschappelijke partner in het landelijk gebied boven Leeuwarden. Samen met haar belanghouders geeft Wonen Noordwest Friesland op actieve wijze invulling aan haar taken; voldoende, energiezuinige en betaalbare goede huurwoningen voor haar doelgroep in een fijne woon- en leefomgeving.

Wonen Noordwest Friesland wil een maatschappelijk gedreven organisatie zijn. Zij dragen daaraan bij door goed te luisteren naar huurders en belanghouders en samen te werken op een constructieve wijze. Op deze manier speelt Wonen Noordwest Friesland nadrukkelijk, innovatief en verantwoord in op de huidige en de toekomstige ontwikkelingen. Ze geeft invulling aan haar nieuwe ondernemingsplan en het strategisch vastgoedplan door toekomstgericht te investeren in zowel het bezit als in leefbaarheid.

Wonen Noordwest Friesland is daarmee hard op weg een bedrijf te zijn dat, samen met relevante belanghouders, werkt aan een toekomstgerichte maatschappelijke onderneming die tastbaar waarde toevoegt.

De organisatie heeft ruim 60 medewerkers en is opgebouwd uit de afdelingen Wonen, Vastgoed (inclusief eigen onderhoudsdienst) en FIA. De managers rapporteren aan de directeur-bestuurder, evenals de controller, het beleidsteam, de bestuursadviseur en de bestuurssecretaresse. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de uit vijf personen bestaande Raad van Commissarissen. Huurders zijn via de huurdersvereniging De Bewonersraad actief betrokken bij de organisatie.

De Raad van Commissarissen: samenstelling en taken

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurders zitting in de Raad. De Raad van Commissarissen kent drie commissies, te weten de Auditcommissie, de commissie Mens en Maatschappij en de Commissie Remuneratie & Governance.

Bij de vervulling van hun taak richten alle leden van de Raad van Commissarissen zich naar het te behartigen maatschappelijk belang, naar het belang van de betrokken belanghebbenden en naar het belang van Wonen Noordwest Friesland. De algemene taak van de Raad van Commissarissen bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is erop gericht om in de bewust gekozen verscheidenheid gezamenlijk een team te zijn, een multidisciplinair team. Het team werkt onafhankelijk en integer, is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code.

Dit voorjaar ontstaat binnen de Raad van Commissarissen door vertrek van een lid een vacature. Daarom zoekt de Raad van Commissarissen van Wonen Noordwest Friesland een

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Profiel leefbaarheid, bewonersparticipatie en gebiedsperspectief

U neemt zitting in de commissie Mens en Maatschappij.

Uw profiel

Gewenste competenties

Klik hier voor meer informatie over de organisatie en over bestuur en toezicht van Wonen Noordwest Friesland.

De uitgebreide profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen is hier te vinden.

Benoemingsperiode

De benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Honorering

De honorering van de leden van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan. De Raad van Commissarissen conformeert zich aan de beroepsregels van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigingsmaxima.


De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roel voert de (digitale) gesprekken met kandidaten. Vervolgens presenteert hij de cv’s van passende kandidaten aan de opdrachtgever. Deze bepaalt op basis hiervan kandidaten die worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Wonen Noordwest Friesland? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 6 maart 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit Woningcorporaties. Dit in overeenstemming met de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.