- roel&jasper - -

Woongroep Marenland

lid raad van commissarissen

gebiedsontwikkeling | herstructurering

Expertisegebieden


Woongroep Marenland

Woongroep Marenland is een maatschappelijke woningcorporatie in Noordoost-Groningen. Woongroep Marenland verhuurt zo’n 2900 verhuureenheden in de gemeenten Eemsdelta en

Het Hogeland, waarvan bijna 70% in Appingedam. Ze heeft een gevarieerd aanbod voor gezinnen, ouderen, jongeren en alleenstaanden. Ook mensen die zorg nodig hebben, kunnen voor een woning bij Woongroep Marenland terecht. Ze doet dat in nauwe samenwerking met huurdersvereniging

De Maren, de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland en de partners in de dorpen en wijken.

Woongroep Marenland heeft een klein, hecht team van 45 betrokken collega’s.

Het woningbezit van Woongroep Marenland staat midden in het aardbevingsgebied en heeft aanzienlijke schade opgelopen door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Sinds enkele jaren werkt Woongroep Marenland aan de opgave om de komende zes jaar de helft van de woningen te hebben herbouwd. Dit versterkings-, vernieuwings- én nieuwbouwproject heeft een omvang die de organisatie nog nooit eerder heeft gekend. Deze opgave trekt een sterke wissel op de organisatie.

Woongroep Marenland opereert gezamenlijk met andere corporaties in het bevingsgebied om de schade aan de woningen te doen herstellen en de waardevermindering van de woningen en andere schadeposten van de overheid vergoed te krijgen. Dit dossier heeft een grote impact op beleid en uitvoering van de corporatie.

Woongroep Marenland wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat verder uit de manager Wonen, de manager Bedrijfsvoering en de manager Vastgoed. In de topstructuur zijn ook de businesscontroller en de bestuurssecretaris gepositioneerd. Het intern toezicht ligt bij de Raad van Commissarissen.

Op grond van het rooster van aftreden komt binnen de Raad van Commissarissen per 1 mei 2022 de volgende positie vacant:

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

gebiedsontwikkeling / herstructurering
lid Auditcommissie

Specifiek van belang:

Niet vereist, maar voor de Raad wel aantrekkelijk is kennis van:

Een bestuurlijke en/of toezichts-achtergrond is niet vereist.

Alle leden van de Raad van Commissarissen herkennen zich in het algemene profiel:

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Hiertoe weegt de Raad van Commissarissen het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De Raad van Commissarissen is werkgever van de bestuurder.

De Raad van Commissarissen van Woongroep Marenland bestaat uit vijf leden (inclusief de voorzitter). Twee leden zijn benoemd op voordracht van huurdersvereniging De Maren. De Raad kent twee commissies: de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. Ze komt zo’n zesmaal per jaar bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende taken dit noodzakelijk maken. En daarnaast zijn er onder andere bijeenkomsten van de commissies en bijeenkomsten met de huurdersvereniging De Maren.

De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, culturele achtergrond en persoonlijkheidskenmerken.

Voor nadere informatie zie:


De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roel voert de (digitale) gesprekken met kandidaten. Vervolgens presenteert hij de cv’s van passende kandidaten aan de opdrachtgever. Deze bepaalt op basis hiervan kandidaten die worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Woongroep Marenland? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 6 februari a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit Woningcorporaties. Dit in overeenstemming met de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.