- roel&jasper - -

Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

LID RAAD VAN TOEZICHT ‘financiën’

Profiel 'Hedendaagse kunst'

Expertisegebieden


Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

Het Fries Museum (inclusief Fries Verzetsmuseum) en Keramiekmuseum Princessehof zijn twee zelfstandige musea en stichtingen, die samen één organisatie vormen. Ze zijn beide gevestigd te Leeuwarden.
Er is een gezamenlijke raad van toezicht, en de directeur-bestuurder en medewerkers zijn voor beide musea werkzaam. Gelieerde stichtingen zijn de stichting Collectiefonds Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, stichting Mata Hari en stichting Monumenten (die een deel van het gebouwencomplex van het Princessehof in eigendom heeft).

De organisatie bestaat uit ruim 60 medewerkers (50 fte) verdeeld over zes afdelingen, aangevuld met circa 280 vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten, medewerkers ingeleend van andere bedrijven en zzp-ers.
Het Fries Museum is in het nieuwe gebouw aan het Wilhelminaplein en door grote tentoonstellingen een internationale speler met de rijkste regionale erfgoedcollectie van Nederland.
Het nationale Keramiekmuseum Princessehof bereikt na de herinrichting in 2017 met eigentijdse en aantrekkelijke exposities over keramiek uit Azië en Europa een brede groep van kunst- en cultuurliefhebbers.

De beide musea bevinden zich op een sleutelmoment in hun bestaan. Na de geslaagde transformaties en het tijdelijke succes van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 staan beide musea voor de kans om hun kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke bijdrage duurzaam te ontwikkelen.

Voor het Fries Museum speelt de vraag naar transhistorische en transnationale verbindingen vanuit het sterke regionale DNA in combinatie met het verhoogde ambitieniveau door het gebouw in eigen beheer, grote collectieprojecten en internationale tentoonstellingen.

Voor Keramiekmuseum Princessehof speelt de doorontwikkeling op het vlak van collectiebeleid, programmering en ondernemerschap.

De organisatie als geheel is voortdurend in beweging en zet in op gastvrijheid, talentontwikkeling en transparantie. De relatie met uiteenlopende stakeholders vraagt voortdurend aandacht.

De stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof hanteert de Governance Code Cultuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid conform de doelstellingen, voert controle over alle stukken en boeken of doet die controleren, functioneert als werkgever van het bestuur en evalueert tenminste eenmaal per jaar zijn werkwijze, functioneren en taakverdeling.

De raad bestaat uit maximaal negen leden. De raad is breed samengesteld, rekening houdend met de aandachtsgebieden van de beide musea, inhoudelijk en bedrijfsmatig. Leden van de raad van toezicht worden geacht in staat te zijn het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

De raad van toezicht vergadert gemiddeld vier keer per jaar. Leden van de raad van toezicht wonen daarnaast een keer per jaar een extra andere bijeenkomst bij (zoals commissie raad van toezicht en overleg ondernemingsraad). Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij met enige regelmaat aanwezig zijn op belangrijke activiteiten van de organisatie, zoals openingen van tentoonstellingen en ontvangsten met stakeholders of personeel.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onbezoldigd. Onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed. Voor de benoeming wordt mogelijke belangenverstrengeling nagegaan.

Wegens aftreden volgens rooster is de stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof op zoek naar

🔴  LID RAAD VAN TOEZICHT

profiel ‘Hedendaagse kunst’

 

 

die hun expertise vanaf 1 april 2019 willen inzetten voor beide musea.

het algemene profiel

Voor de ontstane vacatures zoeken we specifiek kandidaten met een toegevoegde waarde qua kennis en deskundigheid op het volgende expertisegebied van de raad:

profiel ‘Hedendaagse kunst’

In de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden.


Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk zondag 2 december a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. Roel Jasper, telefoon (050) 3112502, e- mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.